بیانات در نخستین نشست «اندیشه‌های راهبردی - 10/9/1389 - Strategic Thoughts - Farsi