اجازه نمي دهم بيگانگان با دانشمندانمان صحبت کنند - Imam Khamenei - Farsi