بیانات در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى - 06/12/1394 - Farsi