اقامه نماز توسط رهبر معظم انقلاب بر پیکر آیت الله تهرانی - Farsi