در دیدار کارگران در گروه صنعتى مپنا - Aytaullah Khamenei | 02-10-1393 - Farsi