حضور رهبر انقلاب در منزل شهید رضایی نژاد - 06/12/1390 - Rahbar visit - Farsi