شرح حدیث اخلاق | گریستن از خوف پروردگار - Hadith of Ethics - Sayyed Ali Khamenei - Farsi