مهمترین جمله رهبر انقلاب در سال ۹۳ انتخاب شد - Farsi