نماهنگ آمریکا، بدهکار جنایتکار - Sayyed Ali Khamenei - Farsi