1/5/1390 حضور در پايگاه نیروی دريائی ارتش در بندرعباس - Farsi