بيانات در ديدار طلاب خارجى حوزه‌ى علميه‌ى قم‌ - 3/8/1389 - Farsi