بیانات در دیدار مسئولان نظام درروز میلاد پیامبر(ص) 2/12/1389 - Farsi