ایک عارف دانشور (شہید مصطفیٰ چمران) | امام خامنہ ای | ٖFarsi Sub Urdu