جنگلهای بلوط غرب کشور به خاطر پدیده غبار در خطر نابودی است - Farsi