بیانات در دیدار رئیس جمھور و اعضای ھیات - Rahbar Sayyed Ali Khamenei - Farsi