بيانات در ديدار دانش‌آموزان‌ در آستانه 13 آبان - 12/8/1389 - Farsi