حضور رهبر انقلاب در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی Visit 2 Abdul AzAzeem Hasani - Farsi