قم-بیعت با انقلاب و امام بیعت با پیامبر است-بیانات رهبر معظم - Farsi