حضور رهبر در جبهه جنگ - Rahbar Sayyed Ali Khamenai at front line - Farsi