با تو در این مسیر With You (Syed Khamenei) on this Path - All Languages