راهپیمایی اربعین؛ آیت عظمای الهی - Rehbar Moazzam Syed Ali Khamenei - Farsi