[05] در حریم آفتاب - احیای ارزشها ، مهمترین فلسفه عزاداری ها - Farsi