[13] شرح حدیث زندگی - نفس پر قابو - رہبر معظم - Farsi Sub Urdu