جنگ نرم را جدی بگیریم Take the soft war seriously - Farsi