استكبار غافل‌گیر شد Islamic Awakening - Farsi sub English