دیدارکارکنان و فرماندهان نیروی هوایی با - Aytaullah Khamenei - Farsi