توقع از دانشجو احساس مسئولیت انسانی و ملی و دینی و اجتماعی و بین‌ا