حضور سحرگاهی در آرامگاه شیخان قم - 1/8/1389 - Farsi