بيانات در ديدار كارگزاران حج - Rahber in a meeting with Hajj agents - Farsi