ارتباط با قرآن، راه پیشرفت قدرتمندانه و با عزت و موفق - Farsi