تصاویر از مرحوم آیت اللہ مھدوی کنی درکنار رھبر انقلاب اسلامی - Farsi