[09] در حریم آفتاب - ایستادگی امام حسین (ع) در مقابل ظلم وجور - Farsi