«با مذاکراتی که زیر شبح تهدید باشد موافق نیستم» - Farsi