یک چیزی بگویید تا دلمان آرام شود - امام خامنہ ای - Farsi