بروَقت اِقدام | ولی امر مسلمین سید علی خامنہ ای | Farsi Sub Urdu