ایستادگی انقلاب در مقابل نظام سلطه و موفقیت او در به وجود آوردن نظ