[16] شرح حدیث زندگی - اعتدال پسندی - رہبر معظم - Farsi Sub Urdu