1392/05/12 بیانات رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ حكم ریاست جمهوری - Farsi