دستور رهبر انقلاب برای واگذاری یک بوستان به مردم - Farsi