[101] سنگين بارترين مردم و كوشاترين مردم - زلال اندیشه - Farsi