دیدار معلمان و فر ھنگیان سراسر کشور - Ayatollah Khamenei - 07th May 2014 - Farsi