اجلاس سراسری نماز درکرمانشاه National Namaz Conference in Kermanshah - 5Sep12 - Farsi